REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGOI. DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie wyboru i zakupu uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych, warsztatach i szkoleniach (zwanych dalej imprezą) organizowanych przez Akademię Łyżwiarstwa Figurowego Gdańsk.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Organizator – Akademia Łyżwiarstwa Figurowego Gdańsk al. Grunwaldzka 470; Regon 369745990; Konto bankowe: nr konta 90 1750 0012 0000 0000 3978 5749

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie wyboru i zakupu znajdujący się pod adresem: http://alfgdansk.com.pl/regulamin .

 • Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem www.alfgdansk.com.pl Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom dokonywanie wyboru, rezerwacji oraz procedury zawarcia umowy zakupu imprez spośród ofert przedstawionych przez Organizatora.

 • Uczestnik – osoba która deklaruje chęć udziału w imprezie.

 • Umowa o udział w imprezie (Umowa, zgłoszenie) – umowa dotycząca imprezy jako całości lub, jeżeli impreza jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi w ramach tej samej imprezy.

 • Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.

 • System zamówienia – program komputerowy umożliwiający Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez i dokonywanie zakupu.

 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) Organizator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu, warunki uzyskania informacji o ofercie, dokonania rezerwacji i zakupu imprezy, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść”. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia. Akceptacja warunków Regulaminu stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Organizatora na zasadach w nim przewidzianych. Wyrażenie zgody jest warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Serwisu.

4. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.

6. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie zawarcia Umowy.


III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać imprezy, znajdujące się w ofercie Organizatora, a następnie dokonać rezerwacji i zakupić imprezę.

2. Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu składania zamówienia dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora;

b. wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;

c. dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych, będące następstwem okoliczności niezależnych od Organizatora.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Użytkownik lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.


V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY IMPREZY

1. Użytkownik wypełniając zgłoszenie za pośrednictwem Serwisu składa propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie imprezę, którą to propozycję Organizator może zaakceptować, lub odrzucić. Organizator może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Organizatora.

2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:

a. Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej oraz wyrażenia zgody na jej postanowienia.

b. Podpisaniu Umowy uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników).

c. Wpłaceniu zaliczki/całości ceny.

3. Podpisanie Umowy następuje online.

4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie poprzez otrzymanie wiadomości email.

5. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

6. Podstawą do ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności opisu imprezy ze stanem faktycznym jest zawarta Umowa.

7. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Serwisie parametrów imprezy odpowiada w pełni Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych oraz parametrów imprezy.


VI. WARUNKI ZAKUPU IMPREZY

1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

a. System płatności internetowych

b. Przelew

c. Gotówka

2. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi.

3. Miejscem spełnienia świadczeń z Umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy wskazany w zawartej z Uczestnikiem Umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez Płatności Online.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony Użytkownika, wynikający z niedostępności Systemu Płatności Online.

4. Określona w Umowie cena za świadczenie usługi winna być wpłacona w całości nie później niż 45 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Organizatora w ustalonych terminach a także zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów rezygnacji zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Organizatora.


VII. WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy przed datą rozpoczęcia imprezy i określona.

2. Wpłata dokonana przez Użytkownika stanowi nadpłatę.


VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.

3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

4. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie Imprezy zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy.

3. Reklamacje związane z jakością obsługi Organizatora i działania Serwisu należy składać pisemnie na adres Akademia Łyżwiarstwa Figurowego Gdańsk al. Grunwaldzka 470 lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: kontakt@alfgdansk.com.pl Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Organizator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Organizatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020.POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.alfgdansk.com.plCzytając, przeglądając czy używając serwis internetowy lub otrzymując aktualności www.alfgdansk.com.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie www.alfgdansk.com.pl


Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.alfgdansk.com.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu www.alfgdansk.com.pl Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzaj www.alfgdansk.com.pl

1.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Akademia Łyżwiarstwa Figurowego Gdańsk z siedzibą w Gdańsku al. Grunwaldzka 470; Regon 369745990 Numer konta bankowego 90 1750 0012 0000 0000 3978 5749. Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na adres: kontakt@alfgdansk.com.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie.

3. Użytkownicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych.

4. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Użytkownikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Użytkownik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – Użytkownik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.

2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

4. Pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik przekaże Administratorowi informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej Administrator zostanie przez Użytkownika do tego upoważniony lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na Administratorze z mocy obowiązującego prawa.

5. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi

6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

7. Administrator wykorzystuje Cookies w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie; marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Serwisu i Administratora na innych stronach internetowych; dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Serwisu.

8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Serwis www.alfgdansk.com.pl został stworzony, aby pomagać zainteresowanym tą sferą życia, o której serwis ten traktuje. Mimo, że prezentujemy praktyczne informacje i propozycje, to nie są one jednakowo skuteczne i satysfakcjonujące dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkich informacji, które podajemy. Porady i informacje, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi informacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.